Vrijdag           20:00 - 03:00
Zaterdag        21:00 - 03:00
Zondag          15:00 - 00:00

Happy Hour every Sunday
17:00 / 18:00